Aktualności

Warszawa, dn. 13.08.2014 r.

 

INFORMACJA

dotyczy opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę

 

                Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów” informuje, że w dniu 05.08.2014 r. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do zmiany taryf dostawy ciepła do lokali mieszkalnych z terminem obowiązywania od dnia 1.08.2014 r.

 

Lp.

Rodzaj cen

Jednostka miary

Cena dotychczasowa

Nowa cena

1.

Cena za zamówioną moc ciepłą

zł/MW/ m - c

4491, 91 zł

2 983,49 zł

2.

Cena ciepła

zł/GJ

22,06 zł

25,65 zł

 

W efekcie nastąpi znaczne zmniejszenie korzyści wynikających z ograniczenia mocy zamówionej zaś podwyżka ceny ciepła (o 16%!) spowoduje w miesiącach zimowych wzrost opłat o ponad 5%.

W przypadku zmian stawki opłat za usługi przesyłowe ciepła powiadomimy Państwa w kolejnym ogłoszeniu.

 

ZARZĄD

 

 

Warszawa, dn. 13.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd niniejszym informuje, iż na podstawie stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014 r. dotyczącego działań przedwyborczych i wyborczych podjął następujące decyzje:

Zakaz plakatowania na mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” wszelkich form informacyjno – wizualnych, które nie zostały formalnie zatwierdzone przez RN;

Zarząd informuje, że RN i Zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za treści i ich znaczenie społeczno polityczne a także osobowe. Za treści zawarte w publikacjach informacyjnych zgodnie z prawem polskim ponosi odpowiedzialność sygnujący powyższe treści, grupa, organizacja, autor.

W razie nieprzestrzegania powyższego Zarząd będzie zmuszony wyegzekwować powyższe stosując przepisy prawne – zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego i Kodeksem Karnym.

 Jednocześnie Zarząd informuje, że sprzątnięcie opisanych w tekście niniejszego ogłoszenia druków obciąży informującego: grupę, organizację, autora.

 

                                                                                        ZARZĄD

                                                          Zastępca Prezesa  ds. Technicznych               Prezes Zarządu

                                                                            Janusz Smyl                                      Henryk Dumała

 

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza

2. Biuro Bezpieczeństwa m.st. Warszawy Delegatura;

3. Straż Miejska

4. Inne organa

Wyciąg z protokołu 12/07/2014

Rady Nadzorczej SM „OW”

z dnia 21.07.2014 r.

 

Oświadczenie Przewodniczącego RN (RN w określonym stanie politycznym).

Przewodniczący  RN Zdzisław Horodecki przeczytał oświadczenie:

„Rada Nadzorcza jest zbiorem pluralizmu politycznego i światopoglądowego. Tak powinno być — to jest zaleta demokracji. Grupa, która mimo pewnych różnic jest mimo wszystko zespołem nie może indywidualnie przenosić w swoje osobiste działania polityczne legitymujących działań społeczno – politycznych umocowanych w Radzie Nadzorczej. Nie może podpierać się ww. organem kontrolnym a co za tym idzie posługiwać się korzystając z powyższego, możliwością wpływania na świadomość członków spółdzielni poprzez autorytet RN. Reprezentując członków nie możemy narażać ich na inne przekonania niż ich własne i tym samym stawiać ich w sytuacji dyskomfortu. Rada dla dobra spółdzielni i dla jej przyszłości nie jest stroną polityczną, jest organem w działaniu statutowym, politycznie neutralnym. Wszelkie działania i związki polityczne w formie obywatelskiej jednostki jako członka spółdzielni a nie reprezentanta są niepodważalne i samorządowo nawet konieczne. Rada Nadzorcza, en bloc dla wyższego dobra jest a polityczna – a działania indywidualne zostały określone powyżej. Jednocześnie informuję, że wszelkie działania w zakresie propagandy wizualnej na obszarze materii spółdzielni muszą uzyskać zgodę RN a zgoda Zarządu nie jest zgodna z prawem wykonawczym przypisanym temuż Zarządowi, gdyż Zarząd nie posiada mandatu samorządowo – obywatelskiego i tym samym praw do samodzielnych decyzji politycznych na obszarze spółdzielni.”

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości oświadczenie Przewodniczącego RN.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Zofia Krasińska                                                     Zdzisław Horodecki                                                                                 

 

Za zgodność z protokołem

12/07/2014 z dn. 21.07.2014r. 

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na wiele zapytań dotyczących funkcjonowania strony internetowej Spółdzielni, informujemy, że dostęp do uchwał, protokołów i innych dokumentów dostępny jest wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Aby uzyskać dostęp do plików załączonych do informacji w zakładce "Aktualności" należy rozwinąć temat poprzez kliknięcie w tytuł danej informacji. Login i hasło dostępu można uzyskać w Dziale Czynszów. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że od dnia 13 września 2013 r. strona internetowa Spółdzielnia ma nowy, zmodyfikowany wygląd.

Jednocześnie prosimy, aby mieszkańcy, którzy dokonali zmian w haśle dostępu lub nie posiadający loginu i hasła niezbędnego do logowania się do konta czynszowego na stronie internetowej zgłosili się do Działu Czynszu Spółdzielni celem ich wygenerowania.

Loginy i hasła wygenerowane przed 13 września 2013 nie uległy zmianie. 

Podkategorie

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl