Aktualności

Rada NadzorczaSM „OsiedleWilanów"  Warszawa 28.05.2015 r.                           

L.dz. PO/26/15         

                                                          Pani/Pan

           Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana

na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 8.06.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

 Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

1.     Przyjęcie protokółu: nr 05/05/2015 z dnia 18.05.2015 r.;

2.     Omówienie stanu przygotowań do WZCz;

3.     Omówienie i analiza przedłożonych przez Zarząd protokółów ze spotkań z KDM – ami. Komplety protokólarne i decyzyjne a także odniesienie się wykonawcze Zarządu do prośby RN z poprzedniego posiedzenia. Odniesienie się pisemne i przekazane RN;

4.     Omówienie i zapoznanie się z sytuacjami na obszarze Spółdzielni a dotyczących konfliktów w KDM – ach wynikających nieporozumień grupowych a także kwestionowanie dokonanych wyborów Zarządów KDM –ów. Zajęcie w określonych sytuacjach stanowiska naprawczego Zarządu;

5.     Omówienie listu Pani K. K. – członka KDM skierowanego do wybranych członków RN a adresowanego do Pani Z. Krasińskiej;

6.     Według mieszkańców chaotyzm nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami. Wyjaśnienia;

7.     Kiedy się jest dozorcą a kiedy nie? Powinności dozorowania. Uporządkowanie nazewnictwa wykonywanej usługi;

8. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;

9. Relacje członków Zarządu;

10. Sprawy organizacyjne i wniesione;

11. Korespondencja skierowana do RN (m.in. ustosunkowanie się do protestu w sprawie nieważności wyborów członków KDM);

12. Zakończenie ostatniego posiedzenia obecnej kadencji RN.

 

  Każdy z członków RN ma prawo do czasu, w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad.

                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                             

               Zdzisław Horodecki

Warszawa, dnia 21.05.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” działając na podstawie art. 39§ 1 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 8³ ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) zwołuje w dniu 13 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie 13 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 10ºº.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Lp

Punkt porządku obrad

Referujący

Proponowany czas

1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1000-1010

2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1010-1040

3

 

Wybór Komisji:

a)      Skrutacyjnej;

b)      Uchwał i Wniosków;

c)      Wyborczej.

Przewodniczący

Zebrania

1040-1100

4

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

1100-1130

5

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

1130-1140

6

Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2014

Prezes Zarządu

1140-1220

7

Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2014

Główna Księgowa

1220-1240

8

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2014 r. do 08.06.2015 r.

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1140-1300

9

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

_________________

1300-1330

10

Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności SM:

a)      Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2014;

b)      Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2014;

c)      Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 29.06.2014 r. – 08.06.2015 r.

Przewodniczący zebrania

1330-1350

11

Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014.

Główna Księgowa

1350-1400

12

Podjęcie Uchwały w sprawie podziału przychodu ze sprzedaży lokalu w części odpowiadającej jego pierwotnej powierzchni użytkowej

Główna Księgowa

1400-1410

13

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Michocie za okres od 01.01.2014 r.– 10.03.2014 r.

Przewodniczący zebrania

1410-1415

14

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Zofii Krasińskiej za okres od 01.01.2014 r. – 25.02.2014 r.

Przewodniczący zebrania

1415-1420

15

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Dumale za okres od 17.03.2014 r. – 31.12.2014 r.

Przewodniczący zebrania

1420-1425

16

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Januszowi Smyl za okres 03.03.2014 r.- 31.12.2014 r.

Przewodniczący zebrania

1425-1430

17

          PRZERWA

 

1430-1500

18

Informacja na temat lustracji Spółdzielni za okres 1.07.2009 r. – 31.12.2013 r.

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

 

1500-1520

19

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby Członków RN

Radca Prawny

1520-1540

20

Wybory do Rady Nadzorczej

Przewodniczący zebrania

1540-1630

21

Blok Uchwał w sprawie zmian Statutu SM „Osiedle Wilanów”

Radca Prawny

1630-1700

22

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Goplańskiej stanowiącej część działek nr ewid. 1/8 i 1/9 z obrębu 1-05-38 (KW nr WA2M/00206028/7).

Zastępca Prezesa ds. Technicznych

1700-1720

23

Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwał ZPCz nr 8/2005 z dnia 02.07.2005 r. i WZCz nr 7/06/2013 z dnia 22.06.2013 r.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych

1720-1740

24

Rozpatrzenie odwołań od Uchwał RN w sprawie skreśleń z rejestru członków.

Prezes Zarządu

1740-1820

25

 Wnioski i sprawy wniesione

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków

1820-1900

26

Zakończenie obrad

 

1900

 

Jednocześnie informuje się, że projekty uchwał oraz materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, w tym sprawdzania oraz projekty uchwał, są dostępne do wglądu od dnia 22.05.2015 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl

 

Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.

 

 

ZARZĄD

 

 

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie ochrony danych osobowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udostępniania danych osobowych osób zamieszkujących budynki należące do zasobu naszej Spółdzielni Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, iż organy Spółdzielni są obowiązane do przestrzegania obowiązków i zakazów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe naszych członków oraz pozostałych mieszkańców Osiedla Wilanów nie są i nie mogą być udostępniane w sposób automatyczny lub nieograniczony.

Dla zapewnienia należytego przestrzegania przepisów w/w ustawy każda sprawa wiążąca się z udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez naszą Spółdzielnię jest rozpatrywana i załatwiana indywidualnie.

                                                  Zarząd                      

 

/-/ Janusz Smyl     /-/ Henryk Dumała             

Warszawa, dn. 20.04.2015 r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd niniejszym przypomina, iż na podstawie stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014 r. dotyczącego działań przedwyborczych i wyborczych podjął następujące decyzje:

Zakaz plakatowania na mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” wszelkich form informacyjno – wizualnych, które nie zostały formalnie zatwierdzone przez RN;

Zarząd informuje, że RN i Zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za treści i ich znaczenie społeczno polityczne a także osobowe. Za treści zawarte w publikacjach informacyjnych zgodnie z prawem polskim ponosi odpowiedzialność sygnujący powyższe treści, grupa, organizacja, autor.

W razie nieprzestrzegania powyższego Zarząd będzie zmuszony wyegzekwować powyższe stosując przepisy prawne – zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego i Kodeksem Karnym.

 Jednocześnie Zarząd informuje, że sprzątnięcie opisanych w tekście niniejszego ogłoszenia druków obciąży informującego: grupę, organizację, autora.

 

 

ZARZĄD

 

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza

2. Biuro Bezpieczeństwa m.st. Warszawy Delegatura;

3. Straż Miejska

4. Inne organa

KU PRZESTRODZE I OSTRZEŻENIU!

Przewodniczący RN. Zdzisław Horodecki w porozumieniu z Zarządem Informuje!

W dniu 25.02.2015 r., o godz. 12.36 przebywając w domu usłyszałem pukanie a następnie dzwonek. – Proszę otworzyć. W związku z remontem na państwa klatce schodowej Spółdzielnia postanowiła dokonać wymiany drzwi w cenach dla państwa przystępnych. Koszty są rozłożone. Jako Przewodniczący RN byłbym poinformowany o takich działaniach choćby ze względów czysto finansowych – to są nie bagatelne pieniądze. Udzieliłem odpowiedzi, że nie jestem tą propozycją zainteresowany. Proponujący obstawał przy swojej ofercie. Poprosił, bym ze względów formalnych uchylił drzwi. Uczestnicząc w cyklicznych posiedzeniach Biura Bezpieczeństwa wiedziałem, co może się hipotetycznie wydarzyć. Jednak otworzyłem drzwi uzyskując prześwit wielkości od 8 do 10 cm. Próba pokonania. Proponujący w „imieniu Spółdzielni wymianę drzwi” włożył nogę. Zablokowałem drzwi ciałem. Proponujący uciekł. Oceniłem to, jako próbę ( może tylko przypuszczenie) wejścia do mieszkania. O godz.12.40 próbowałem nawiązać kontakt telefoniczny z inspektorem nadzoru. Bez skutku. O godz. 12.42. udało mi się nawiązać kontakt z kierownikiem działu technicznego Panem A. Ziółkowskim. Wyjaśnił, że spółdzielnia nie wykonuje żadnych działań w zakresie wymiany drzwi i że zaraz powiadomi o tym Zarząd. O godz. 12.57. przeprowadziłem rozmowę z inspektorem Biura Bezpieczeństwa. Zasugerowano natychmiastowe działanie Policji. Nie uważałem tego za stosowne. Nie posiadałem żadnej wiedzy identyfikacyjnej. Następnie w związku z brakiem łączności z zespołem administracyjnym nawiązałem inną drogą też telefoniczną kontakt z Panią H. Rowicką prosząc o poinformowanie Zarządu a następnie przygotowanie wywieszek ostrzegawczych. Były następnego dnia rano. W dniu 26.02.2015 r. o godz.14.23 zostałem poinformowany przez Biuro Bezpieczeństwa – Delegaturę, o szybkich i radykalnych działaniach Policji. Dalej, przeprowadziłem telefoniczną rozmowę z Prezesem H. Dumałą i zostałem poinformowany, że w porozumieniu z Policją i za jej sugestią Prezes wydał polecenie przygotowania pisma do Prokuratury o powyższym zdarzeniu jako o działaniu przestępnym. Godziny i chronologia podane zgodnie z faktami. Dowód zapisany.

SZANOWNI PAŃSTWO! UWAŻAJCIE.

Przewodniczący RN i członek Grupy Bezpieczne Osiedle

 Zdzisław Horodecki

26.02.2015

Podkategorie

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl