Aktualności

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1560 z późn.zm.) oraz art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 z późn.zm.) zwołuje na dzień 16 kwietnia 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków odbędą się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów – Sala Kameralna (II piętro) przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie 16 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 1800.

Porządek obrad

Lp

Punkt porządku obrad

Referujący

 

1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

 

2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

 

3

Wybór Komisji:

a)       Skrutacyjnej;

b)      Uchwał i Wniosków;

Przewodniczący

Zebrania

 

4

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

 

5

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący   Komisji Skrutacyjnej

 

6

Przedstawienie informacji w sprawie istotnych aspektów postępowania  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Zarząd

 

7

Odczytanie listy złożonych pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

 

8

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 4 stanowiącej działkę nr 136 z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459558/9).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

9

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 6 stanowiącej działki nr 132 (2/6 i 2/9) i 134 (4/4 i 4/8) z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459544/8).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

10

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 8 stanowiącej działkę nr 131 z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459573/0).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

11

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 10 stanowiącej działki nr 190 i 8/14 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459539/0).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

12

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 12 stanowiącej działkę nr 189 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459561/3).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

13

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 14 stanowiącej działki nr 8/5 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459549/3).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

14

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Sobieskiego 16 stanowiącej działkę nr 1/6 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459546/2).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

15

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Nałęczowskiej 47 stanowiącej działkę nr 1/2 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459554/1).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

16

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Niemirowskiej 1 stanowiącej działkę nr 1/4 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459574/7).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

 

17

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Goplańskiej 25 stanowiącej działki nr 177, 176/2 i 178 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459566/8).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 
 

18

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy  ul. Goplańskiej 29 stanowiącej działki nr 175 i 176/1 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459568/2).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

19

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Królowej Marysieńki 19 stanowiącej działkę nr 128 z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459541/7).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

20

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Królowej Marysieńki 21 stanowiącej działkę nr 126 z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459556/5).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

21

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Królowej Marysieńki 31 stanowiącej działkę nr 184 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459552/7).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

22

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Królowej Marysieńki 33 stanowiącej działkę nr 187/2 z obrębu 1-05-38 (KW WA2M/00459550/3).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

23

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 4 stanowiącej działkę nr 122 z obrębu 1-05-43(KW WA2M/00459571/6).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

24

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 7 stanowiącej działkę nr 119 z obrębu 1-05-43 (KW WA2M/00459564/4).

Prezes Zarządu

Radca Prawny

 

25

Przedstawienie informacji o ewentualnej zmianie linii podziałowych dla nieruchomości budynkowych

Z-ca Prezesa Zarządu

Radca Prawny

 

26

Odczytanie uzupełniające listy złożonych pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

 

27

Wnioski i sprawy wniesione

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

 

28

Zakończenie obrad

Przewodniczący Zebrania

 
 

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, są dostępne do wglądu od dnia 23.03.2018 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy (pon.: godz.10.00-18.00, od wt. do czw.: godz. 8.00-16.00, pt.: godz. 7.00-15.00) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.

                                                                                                                                         ZARZĄD

                                                                                                                              SM „Osiedle Wilanów”

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Królowej Marysieńki 31  w Warszawie o p.u. 49,90 m2 ; Mieszkanie składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o p.u. 3,05 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego. Istnieje możliwość bezczynszowego, wyłącznego korzystania z przyległego ogródka, na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z ogródków przydomowych Spółdzielni”.

Cena wywoławcza wynosi 292 100,00 zł; wadium 14 605,00 zł;  postąpienie 3 000,00 zł

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na konto 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 należy składać  w sekretariacie Spółdzielni do dnia  21 marca 2018r. do godz. 1600.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się dnia 26 marca 2018 r.  o godz. 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1/4 oraz pod numerem telefonu 842 11 87 lub 842 64 71 wew.17 lub 24 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Eksploatacji).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykupienie materiałów przetargowych za cenę w kwocie 50,00 zł oraz dokonanie wpłaty wadium jw.

Osoby uzyskujące prawo odrębnej własności lokalu ponoszą koszty aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Istnieje możliwość przystąpienia Nabywcy lokalu do członkostwa w Spółdzielni, co wiąże się z niższymi opłatami za eksploatację i na fundusz remontowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanow” ul. Niemirowska 1/4 02-921 Warszawa ogłasza konkurs na koncepcję i projekt osiedlowego skweru u zbiegu ulic Gubinowska-Lentza,  o powierzchni ok. 1000 m² z przeznaczeniem na odpoczynek i relaks mieszkańców osiedla.

W ramach aranżacji skweru przewidujemy:

1. drzewa i krzewy,

2. klomby ozdobne,

3. ławeczki,

4. naturalne ścieżki,

5. kaskadę wodną,

6. stoliki szachowe, itp.

Do udziału w konkursie i składania ofert do dnia 31.03.2018 r. zapraszamy firmy oferujące kompleksowe usługi projektowania i wykonania parków, ogrodów, skwerów itp.

Szczegółowe wytyczne /wskazówki dotyczące planowanego zakresu prac będą przedstawione zainteresowanym firmom, podczas wizji lokalnej.

W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Panią Dorotą Tak.

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel:         (22) 842-64 -71 w. 17

              (22) 842-11- 87 w. 17

Budżet Partycypacyjny – projekty na rok 2019

 

Zarząd Dzielnicy Warszawa Wilanów ogłosił nabór wniosków

do V edycji budżetu partycypacyjnego

Zachęcamy gorąco wszystkich Członków Spółdzielni i Mieszkańców SM „Osiedla Wilanów”   do zgłaszania inicjatyw – projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

W tej edycji teren Dzielnicy Wilanów został podzielony na 4 obszary, dla Obszaru I, obejmującego także teren Spółdzielni, przeznaczono środki w wysokości 550 tys. zł.

Wnioski-projekty przyjmowane są do 22 stycznia 2018 r.

Wybrane  projekty będą realizowane jednoetapowo w 2019 roku, zgłoszony projekt nie może dotyczyć  wykonania dokumentacji techniczno – budowlanej.

Informacje jak przygotować i złożyć wniosek można uzyskać na stronach internetowych:

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/    

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/formularz_zgloszeniowy_projektu_do_budzetu_partycypacyjnego_na_rok_2019.pdf    

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy WILANÓW

Aneta Przybylak –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (22) 443 49 87

PORADNIK MIESZKAŃCA Budżet Partycypacyjny 2019.pdf  

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY  - WŁAŚCICIELE   LOKALI  WYODRĘBNIONYCH !!!

W związku z prowadzonym na wniosek Spółdzielni przez Urząd Dzielnicy Wilanów postępowaniem administracyjnym w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” prosi o wypełnienie druku wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie i złożenie go razem z aktualnym odpisem księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania (nieruchomości lokalowej) do siedziby Urzędu przy ul. F. Klimczaka 2. Wniosek o bonifikatę powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli mieszkania.

Procedura wykupu gruntu wymaga, aby wszystkie osoby posiadające odrębną własność lokalu złożyły stosowny wniosek i potrzebne dokumenty.

Informacji dotyczących przekształcenia gruntu udziela pracownik Spółdzielni – p. Bogumiła Stolarczyk (tel. 22. 842-11-87 wew. 21).

Druk wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dostępny jest w poniższym załączniku.

Wniosek o udzielenie bonifikaty

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl