Aktualności

Warszawa, 12.01.2021 r.

Podsumowanie roku 2020 w SM Osiedle Wilanów”

Szanowni Państwo,

Pragniemy zapewnić Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni dostęp do aktualnej informacji o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i osiągnięciach w 2020 roku. Dlatego prezentujemy poniższe krótkie podsumowanie i zapraszamy do lektury.

Największy wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni w 2020 roku niewątpliwie miała epidemia koronawirusa, która już na przełomie lutego i marca zmusiła Zarząd do podejmowania nowych, nietypowych decyzji, w trosce o wspólne bezpieczeństwo.

Niestety, ze względu na ograniczenia i oficjalne interpretacje przepisów, nie można było przeprowadzić corocznego Walnego Zgromadzenia. W podobnej sytuacji znalazła się większość spółdzielni, jednak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to możliwe w tym roku wraz z postępem szczepień i zmniejszaniem obostrzeń dotyczącym spotkań.

Mimo ograniczeń i znacznych utrudnień, dokładaliśmy starań, aby w czasie epidemii, która bezpośrednio dotknęła także pracowników biura, uzyskać możliwie najlepsze efekty w zarządzaniu powierzonym mieniem.

 1. Sprawy organizacyjne, finansowe i prawne
 • W miarę rosnącego zagrożenia epidemicznego wprowadzaliśmy zalecania sanitarne GIS, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i biurze Spółdzielni.
 • Przetestowaliśmy i wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne możliwości pracy zdalnej, w tym rozwiązania komunikacyjne na potrzeby posiedzeń Rady Nadzorczej.
 • Zapewniliśmy 70 000 zł dofinansowania z ZUS w oparciu o przepisy tzw. „Tarczy” w I połowie roku. Ta znacząca kwota zasili nadwyżkę bilansową za 2020 r do podziału.
 • Zakończony został remont balkonów w budynku przy ul. Goplańskiej 25, a po długich i trudnych negocjacjach, Zarząd uzyskał kary umowne na łączną kwotę 210 000 zł.
 • W przetargu na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, dzięki zaangażowaniu Zarządu i Komisji Przetargowej udało się uzyskać cenę zbliżoną do dotychczasowych warunków, a jednocześnie niższą 0 34% od pierwotnej oferty. Umowy zawarto na okres 3 lat, uzyskując łącznie oszczędności na poziomie ponad 200 000 złotych.
 • Przeprowadzona została lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2017-2019, przy dużym zaangażowaniu pracowników w przygotowanie wymaganych tabel i zestawień. List polustracyjny będzie zawierał wnioski podlegające wdrożeniu i rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie.
 • Zostało zlecone i wykonane przez uprawnionych geodetów zestawienie inwentaryzacyjne działek będących we władaniu Spółdzielni.
 • Prowadzona windykacja sądowo-komornicza pozwoliła na odzyskanie kwoty blisko 60 000,- złotych od wieloletniego dłużnika Spółdzielni.
 • Odzyskano także 2 lokale mieszkalne (ul. Goplańska 25 i ul. Kr. Marysieńki 31), po byłych pracownikach (gospodarzach), o których sprzedaży, lub innym przeznaczeniu, będzie decydowało najbliższe Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
 • Dostosowano do aktualnych warunków 4 regulaminy wewnętrzne, w tym bardzo ważny dla sprawnego prowadzenia robót Regulamin udzielania zamówień na wykonywanie robót, świadczenie usług oraz zakup towarów w SM Osiedle Wilanów.
 • Przeprowadziliśmy rekrutację na wolne stanowiska w Dziale Technicznym, w celu poprawy organizacji pracy i realizacji potrzeb remontowych zgodnie z planem.
 • Przeprowadzone zostały także 2 przetargi na usługi sprzątania łącznie dla 14 budynków mieszkalnych, w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz konkurs ofert na usługę koszenia trawy na ternie całego osiedla.
 • Dokonano nasadzeń 30 drzew, w związku z decyzjami wydanymi przez WOŚ oraz krzewów i łąk w uzgodnieniu z Komisją ds. Zieleni.
 • Zarząd podpisał umowę z firmą odbierającą odpady selektywne — małe elektrośmieci. W dniu 04.01.21 zostały postawione 2 pojemniki: przy parkingu koło skrzyżowania  ul. Goplańskiej z ul. Resorową oraz przy sklepie Społem przy ul. Jabłonowskiego 3.
 1. Prace remontowe i sprawy techniczne
 • Przygotowano i przeprowadzono łącznie 8 postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz wystawiono 87 zleceń.
 • Wykonano wymianę dźwigów osobowych w 3 budynkach - Królowej Marysieńki 33, Sobieskiego 16 i Goplańska 25.
 • Wykonano ekspertyzę stanu technicznego balustrad i płyt poziomych loggii na budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19.
 • Przygotowano wzornik i wizualizację balkonów dla Wilanowa II oraz przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19, dla którego złożone zostało zgłoszenie robót remontowych do Urzędu Dzielnicy. Na ukończeniu są prace związane z projektem technicznym.
 • Zostały przeprowadzone przez pracowników Działu Technicznego roczne, obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas wizyt w lokalach mieszkalnych.
 • Zlecono i wykonano 5-letnie obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków.
 • Zlecono obowiązkowe przeglądy szczelności instalacji gazowej wraz z kontrolą przewodów wentylacji (w 2020 roku odbyły się przeglądy w dwóch terminach, trzeci termin wyznaczono na styczeń 2021) z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas wizyt w lokalach.
 • Przeprowadzono coroczne obowiązkowe przeglądy systemów oddymiania klatek schodowych i korytarzy, a następnie zlecono i wykonano niezbędne naprawy.
 • Przeprowadzono coroczne obowiązkowe badania ciśnienia i wydajności zaworów hydrantowych w budynkach Spółdzielni.
 • W I połowie roku Zarząd skierował do Veolii wnioski o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (CO i CW) dla wszystkich budynków mieszkalnych.
 • Postawiono 3 altany śmietnikowe dla budynków przy ul. Sobieskiego 4 i Sobieskiego 16, aby zapewnić komfort Mieszkańcom oraz przy pawilonie ul. Sobieskiego 18.
 • Spółdzielnia złożyła do sądu wnioski o ustalenie prawa własności do 3 działek gruntu o nieuregulowanym stanie własności, które są we władaniu Spółdzielni, położonych przy ul. Sobieskiego 6 i ul. Sobieskiego 10.
 • Rozpoczęto remont korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Gubinowskiej 4, do końca 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac na 3 z 6 klatek schodowych.
 • Przeprowadzono remont elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 10.
 • Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany /przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sobieskiego 4.
 • Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Goplańskiej 25.
 • Wykonano modernizację instalacji wodociągowych przeciwpożarowych z zaworami hydrantowymi 52 w budynkach przy ul. Sobieskiego 4 i ul. Sobieskiego 12.
 • Rozpoczęto wymianę drabin dachowych na dachach budynków będących w zasobach Spółdzielni.
 • Przygotowano pod wynajem na potrzeby Mieszkańców 20 pomieszczeń pozsypowych w budynku przy ul. Sobieskiego 16.
 • Wykonano modernizację urządzeń grzewczych w szkole przy ul. W. Rutkiewicz 2.

Powyżej wskazane najważniejsze dokonania pokazują tylko część wszystkich działań, jakie były podejmowane dla sprawnego funkcjonowania Spółdzielni i użytkowania jej zasobów przez Członków i Mieszkańców. Szczegółowy opis zostanie przedstawiony tradycyjnie w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółdzielni za rok 2020.

                                        Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 4/2021                                                                                                                                         Warszawa, 11.01.2021 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 stycznia 2021 r.  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 16/12/2020 z dnia 14.12.2020 r.
 3. Przyjęcie Planu remontów na 2021 rok (Uchwała).
 4. Wniosek o zmianę stawki na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Sobieskiego 10. (Uchwała).
 1. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia i podpisanie przez Zarząd umowy z wykonawcą będącym jedynym oferentem w ramach przeprowadzonego przetargu na zakup kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2021/2022 (Uchwała).
  3. Informacja dotycząca wykonania zadań planowych i premiowych w IV kwartale 2020 r.
  4. Informacja dotycząca remontu klatek schodowych nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 4 wraz z informacją dotyczącą  zakresu i przewidywanych kosztów prac dodatkowych.
  5. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
  6. Sprawy różne.
 2. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Sprawy różne.
  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Część niejawna

 1. Przyznanie premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2020 roku (Uchwały).
 2. Przyznanie premii rocznej dla Prezesa Zarządu za 2020 r. (Uchwała).
 3. Sprawy różne.
 1. Zakończenie posiedzenia.                                                    

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska 

 

Już wystartował !

Od 1 grudnia 2020 r. można zgłaszać swoje propozycje do VIII budżetu obywatelskiego w Warszawie, na rok 2022.

Harmonogram:

 • Zgłaszanie projektów:                                            od 1 grudnia 2020r. do 25 stycznia 2021r.
 • Ocena zgłoszonych projektów:                                 od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.
 • Składanie odwołań od oceny negatywnej:                od 4 do 11 maja 2021 r.
 • Rozpatrywanie odwołań:                                           od 4 do 31 maja 2021 r.
 • Głosowanie na projekty:                                            od 15 do 30 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników:                                                 15 lipca 2021 r.

Podział kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na 2022 r.:

 • Kwota na budżet obywatelski na rok 2022 wynosi 93 575 094 zł.
 • Pula ogólnomiejska wynosi 28 072 528 zł.
 • Pula dla dzielnicy Wilanów  =  1 403 626 zł

Szczegółowe zasady zgłaszania projektów są opisane na stronie Urzędu Miasta:

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/BO2022-chce-zglosic-projekt

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji do wydruku udostępnione są pod linkiem:

Formularze, dokumenty - materiały do pobrania | Budżet obywatelski – Warszawa

Zgłoszenia w formie elektronicznej można dokonać w zakładce:

                https://bo.um.warszawa.pl/zglos-projekt

 

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z POTWIERDZONYMI PRZYPADKAMI WIRUSA COVID-19 U PRACOWNIKÓW

BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA

W PILNYCH I NIEZBĘDNYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM SPÓŁDZIELNI POD NR TEL. 22 842 11 87 WEW. 11 LUB E-MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

                                                                                                         ZARZĄD

                                                                                                            SM "Osiedle Wilanów"

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl