Aktualności

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych

na okres kadencji w latach 2019 - 2021

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 I.         Wymagania konieczne

 a. Ukończone studia wyższe (techniczne),

 b. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 c. Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,

 d. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 e. Uprawnienia budowlane.

 II.        Wymagania pożądane

 a. Uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,

 b. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,

 c. Referencje.

 Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

 1.  Życiorys ze zdjęciem,
 2.  List motywacyjny,
 3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 4.  Oświadczenie o:
 1. niekaralności,
 2. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karnoskarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
 5. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
 6.  uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
 7.  wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
 8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony ochronie danych osobowych.

Informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty będzie wymagane od Kandydatów zaproszonych na rozmowy w kolejnym etapie konkursu.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”.                 W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

 

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w zakładce „O Spółdzielni / Akty prawne” zamieszczony został tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany uchwalone na WZCz w dniu   30 czerwca 2018 r.

     Niniejszy Statut wszedł w życie z dniem rejestracji tj. dnia 12 września 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

      ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą „z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów”, niemożliwym staje się podział i przyłączenie działek mienia wspólnego Spółdzielni do nieruchomości jednobudynkowych zakończone konstytutywnym wpisem do ksiąg wieczystych przed tym terminem, z uwagi na czas niezbędny urzędom i sądowi do przeprowadzenia całej procedury (rozpatrzenie wniosków Spółdzielni, wydanie decyzji, sporządzenie aktów notarialnych i dokonanie odpowiednich wpisów).

Ponieważ Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wydała jeszcze uchwały do ww. ustawy odnośnie wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia (grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni są własnością jednostki samorządu terytorialnego, a nie własnością Skarbu Państwa i wymagają uchwały rady miasta), prosimy w dalszym ciągu składać do siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 dotychczasowe druki wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej (do pobrania z sądu np. przy ul. Czerniakowskiej 100 lub ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl), prowadzonej dla mieszkania posiadającego status odrębnej własności lokalu – nie dotyczy spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu.

Warszawa, dn. 05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  20 lipca 2017 r. przygotowany został projekt aktualizacji Statutu Spółdzielni zawierający proponowane zmiany wynikające z ww nowelizacji.

Ewentualne uwagi do zmian aktualizacyjnych lub propozycje dodatkowych zapisów prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni do dnia       31 sierpnia br.

Projekt Statutu ze zmianami został opublikowany na stronie internetowej oraz wyłożony w Sekretariacie.

                    Zarząd

        SM „Osiedle Wilanów

 

Klauzula informacyjna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”     z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok.4, KRS 0000006346, tel. 22 842 11 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Beta, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stroną trzecia.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.

 1. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w terminie ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 5. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

                                           

Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów”

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

zg. z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok. 4, KRS 0000006346, tel. 22 842 11 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Beta, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałość o bezpieczeństwo osób i ochrona mienia w obszarze objętym monitoringiem. Obraz z monitoringu jest wykorzystywany na potrzeby analizy incydentów naruszania prawa przy udziale organów publicznych.
 3. Zapisy obrazu z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni, z funkcją nadpisywania.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a osobie zarejestrowanej przez system monitoringu prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                                                  

                                                                                               Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów”

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl