Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 8 /2020                                                                                                 Warszawa, 20.01.2020 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 27.01.2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 16/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.
 3. Zatwierdzenie stawek opłat na eksploatację nieruchomości, stawek na fundusz remontowy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała).
 4. Zatwierdzenie stawek opłat na eksploatację i konserwację wind (Uchwała).
 5. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używania lokali mieszkalnych w SM „Osiedle Wilanów”  (Uchwała).
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Informacja dotycząca wykonania zadań premiowych w IV kwartale 2019 r.
  3. Informacja dotycząca rozliczenia remontu balkonów w budynku Goplańska 25.
  4. Informacja dotycząca rozliczenia remontu klatek schodowych w budynku Goplańska 29.
  5. Informacja dotycząca planowanego zakupu sprzętu informatycznego w 2020 roku.
  6. Analiza stawek najmu lokali użytkowych oraz informacja o podjętych przez Zarząd działaniach.
  7. Informacja dotycząca działań Zarządu podjętych w sprawie planowanej przez Dzielnicę Wilanów przebudowy ul. Jabłonowskiego.
  8. Sprawy różne.
 7. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  2. Omówienie umów na prace konserwacyjne zasobów SM Osiedle Wilanów.
  3. Sprawy różne.

Część niejawna

 1. Informacja przewodniczącej Komisji konkursowej RN do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu dotycząca przebiegu prac Komisji.
 2. Oddelegowanie czasowe członka RN do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała) .
 3. Upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu (Uchwała)
 4. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 5. Przyznanie premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2019 roku (Uchwały).
 6. Przyznanie premii rocznej dla Prezesa Zarządu za 2019 r. (Uchwała).
 7. Sprawy różne.

Część jawna

 1. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                    

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                Elżbieta Karpińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

na okres kadencji w latach 2020 - 2023

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania konieczne
  1. Ukończone studia wyższe techniczne,
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
  3. Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Wymagania pożądane
  1. Uprawnienia budowlane,
  2. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,
  3. Umiejętności w zakresie kosztorysowania,
  4. Referencje.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Życiorys ze zdjęciem,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 4. Oświadczenie o:
  1. niekaralności,
  2. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępny w linku poniżej),
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karno-skarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
  5. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka Zarządu – osoby prawnej,
  6. uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
  7. wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
  8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty będzie wymagane od Kandydatów zaproszonych na rozmowy w kolejnym etapie konkursu.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Regulamin Konkursu określający zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mając na celu obniżenie kosztów ogólnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Wilanów uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2020 r. zaprzestaje opłacać prowizje od wpłat gotówkowych za opłaty eksploatacyjne dokonywane na prowadzony przez Spółdzielnię rachunek bankowy za członków Spółdzielni w Oddziałach i Agencjach PKO BP S.A.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2020 r. każda osoba dokonująca wpłaty gotówkowej opłaci indywidualnie należną prowizję bankową od swojej wpłaty.

                                               SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, 14.10.2019 r.              

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl